YAZILAR

Divan Şairi Necati Bey

Yazar: Mustafa Yaşar DİLSİZ Tarih:

Diğer Divan Edebiyatçılarından onu ayıran en önemli özelliği dönem şairlerinden farklı olarak özel bir eğitim almamış ve kendi kendini yetiştirmiştir. Kısa zamanda eserleriyle halkın ilgisini ve beğenisini kazanmış, üne kavuşmuş ve dönemin ünlü isimleri tarafından övülmüştür. Üne kavuştuktan sonra Şehzade Abdullah’ın divan kâtipliğini yapmış, bir süre de sarayda çeşitli görevlerde çalışmıştır. 1509 yılında öldüğü düşünülse de bu tarih kesin değildir.

Necati, Türk divan şiirinin gelişme döneminin (15. yüzyıl sonları – 16. yüzyıl başı) en önemli isimlerindendir. O zamana kadar Türk divan şiirini fazlasıyla etkileyen İran şiirinden uzaklaşarak, halkın diline ve kültürüne önem vermiş, bunu da şiirine yansıtmıştır. Kullandığı yalın dil ile halka ve hayata yakın bir tabiat sergilemiş, fazla süslü üsluptan kaçınmıştır.

Sultan Bâyezîd için yazılmış kasîdeden:
Dil oldı şem’ bezmüne pervâne şem’üne
Maksûdı yanmadur nice olursa tâ seher
Şevk-i izârun ile delürmişdür âfitâb
Uryân olup tekin mi düşer tağlara seher
Benzer ki urdı deste-i sünbüllerüne dest
K’esdi savurdı hırmen-i gülde sabâ seher

5